44163
person

Catriona Mulholland

Catriona Mulholland (SHE/hER)
Education and Learning Officer (Gaelic)

Thàinig Catrìona gu Keep Scotland Beautiful anns an Iuchar, às dèidh teisteanais iar-cheumnach ann am foghlam fhaighinn bho Sabhal Mòr Ostaig. An-dràsta, tha i ag eadar-theangachadh na stuthan foghlaim a th’ againn mar-tha gu Gàidhlig, gu sònraichte na stuthan againn airson Sgoiltean-Èiceo.

Mus tàinig i, bha Catrìona a’ dèanamh ceum ann an Eachdraidh agus Gàidhlig aig Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean. Rè na h-ùine sin, bha i ag obair do chomann nan oileanach, a’ cuideachadh riochdairean oileanach gus na poileasaidhean aca a chur an gnìomh.

Tha PGDE aig Catrìona ann am Foghlam Àrd-sgoile bho Sabhal Mòr Ostaig agus BA ann an Eachdraidh na h-Alba agus Gàidhlig bho Oilthigh na Gàidhealtachd agus na h-Eileanan.

Tha an t-Amas Leasachaidh Sheasmhaich 5 gu sònraichte cudromach do Chatrìona, is i air a bhith na feimineach pròiseil bhon a bha i na deugaire òg. Tha i ag aithneachadh nach fhaigh sinn saoghal nas cothromaiche agus nas sìtheile mura h-eil boireannaich an sàs ann an co-dhùnaidhean.

Catriona joined Keep Scotland Beautiful in July, having recently attained a postgraduate certification in education from Sabhal Mòr Ostaig. She is currently focused on translating our existing education materials into Gaelic, particularly our materials for Eco-Schools.

Before joining us, Catriona studied History and Gaelic at the University of the Highlands and Islands. During this time, she worked for the student association, assisting student representatives to implement their policies.

Catriona has a PGDE in Secondary Education from Sabhal Mòr Ostaig and a BA in Scottish History and Gaelic Studies from the University of the Highlands and Islands.

Sustainable Development Goal 5 is particularly important to Catriona who has been a proud feminist since her early teens. She recognises that we will only achieve a fairer and more peaceful world if women are involved in the decision making.

Catriona's blog posts

We support the